دعا کنید

قرص ها را سر ساعت می بلعم.

شربت

یک قاشق بزرگ غذا خوری 

هر هشت ساعت

آمپول درد دارد،

سوزش سوزش

وقتی از پوست می گذرد! 

مغزم میسوزد از تب

تورا کجای این خانه گم کرده ام

که هیچ کجای آن نیستی!

ساعتی یکبار آغوشت 

سفارش اکید دکتر بود!

ویروس ها مهربانترند

براحتی آغوش را رها نمی کنند!

میثم کیانی 

.

.

.

برای سلامتی عزیزانمان دعا کنید

/ 2 نظر / 15 بازدید
بآنو...

چقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدر خوب... خیلی زیاد... [گل]

میس مهندس

[لبخند]