نه...

باور کردم خواب بودم، همه ساعت هایی که به تو فکر میکردم، همه فرصت هایی که خیال میکردم برای جبران دارم، برای برگشتن تو.

نه، نه، نه....

بیچاره دلم که جواب دلتنگی هر شب اش یک "نه" بیشتر نیست.

/ 1 نظر / 16 بازدید